Είστε εδώ

Το καταστατικό του συλλόγου

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Του Σωματείου με την επωνυμία:

Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας «ΩΛΕΝΟΣ»

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοποί

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Σύνδεσμος Ελλήνων Ορειβατών Πάτρας "ΩΛΕΝΟΣ" με έδρα την Πάτρα (Βασιλειάδου 26), του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Ο τίτλος του Συνδέσμου στα Αγγλικά είναι "Olenos" Greek  Mountaineer Association of Patras και στα Γαλλικά είναι Assosiation  d' Alpinistes Grecs de Patras "l'Olenos".

 

Άρθρο 2

Σκοποί του Συνδέσμου είναι :

1.      Η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση κάθε μορφής ορειβασίας, της αναρρίχησης και κάθε ορεινού αθλήματος που δεν επιβαρύνει το ορεινό περιβάλλον.

2.      Η ασφαλής διεξαγωγή ορεινών αναβάσεων και δραστηριοτήτων και η συμβολή στην ορεινή διάσωση.

3.      Η με κάθε νόμιμο μέσο υπεράσπιση και προστασία του περιβάλλοντος και της ορεινής φύσης, όπως και η διάδοση της αγάπης γι αυτά.

 

Άρθρο 3

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύνδεσμος:

1.      Οργανώνει σχολές τεχνικής κατάρτισης των μελών του στην ορειβασία, στην αναρρίχηση και στα ορεινά αθλήματα γενικότερα.

2.      Οργανώνει και πραγματοποιεί τακτικές ορειβατικές αναβάσεις, αναρριχητικές και άλλες ορεινές δραστηριότητες στα βουνά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3.      Οργανώνει αγώνες ορεινών αθλημάτων και ιδιαίτερα αγωνιστικής αναρρίχησης όπου συμμετέχουν και αθλητές του συνδέσμου σύμφωνα με την κείμενη αθλητική νομοθεσία.

4.      Συμμετέχει σε επιχειρήσεις ορεινής διάσωσης με κάθε διαθέσιμο έμψυχο και άψυχο υλικό και οργανώνει και εκπαιδεύει ειδική ομάδα διάσωσης και ορεινής βοήθειας από μέλη του συνδέσμου που πρέπει να είναι εν ενεργεία ορειβάτες.

5.      Εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του συνδέσμου όπως ο κανονισμός αναβάσεων, ο κανονισμός σχολής ορειβασίας και αναρρίχησης, κανονισμός ομάδας διάσωσης κλπ.

6.      Χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την διάδοση της ορειβασίας, της αγάπης και του σεβασμού της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα, όπως ο ημερήσιος και περιοδικός τύπος, τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πραγματοποιεί περιοδικές και άλλες εκδόσεις και διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

7.      Οργανώνει δραστηριότητες και ενέργειες προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και διατήρησης της ορεινής φύσης.

8.      Πραγματοποιεί σημάνσεις σε μονοπάτια και διαδρομές και κατασκευάζει και συντηρεί εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συνδέσμου, όπως ορεινά καταφύγια.

9.      Δημιουργεί και λειτουργεί βιβλιοθήκη με βιβλία και περιοδικά ορειβατικού περιεχομένου, διοργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, σεμινάρια, εορτές, συνεστιάσεις και άλλες εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην αλληλεγγύη των μελών του και στην διάδοση του ορειβατικού και οικολογικού πνεύματος.

10.    Πραγματοποιεί οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες ενέργειες και διοργανώνει εκδηλώσεις που εγκρίνονται νομίμως από τα όργανα του Συνδέσμου.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη και αθλητές

 

Άρθρο 4

Ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου είναι όσοι υπογράφουν τα ιδρυτικά έγγραφα του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 5

Μέλη του Συνδέσμου γίνονται όσοι:

α) συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα εγγραφής του άρθρου 3 του Ν.2725/1999 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,

β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

γ) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

δ) πληρούν τους όρους ασφαλείας του επόμενου άρθρου.

 

Άρθρο 6

Για την εγγραφή μέλους απαιτούνται:

α) Σχετική αίτηση εγγραφής του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (στη συνέχεια Δ.Σ.). συνοδευόμενη από αιτιολογημένη πρόταση δύο ενεργών και ταμειακώς ενημερωμένων μελών του Συνδέσμου, με την οποία τα μέλη αξιολογούν κατά πόσον ο υποψήφιος αποδέχεται έμπρακτα τους σκοπούς του Συνδέσμου και έχει την σχετική γνώση και τις ικανότητες για να τους παρακολουθήσει.

β) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν υπόκειται στους περιορισμούς και κωλύματα εγγραφής όπως ορίζει το άρθρο 3 του Αθλητικού νόμου 2725/99, και ότι έλαβε γνώση και συμφωνεί με το καταστατικό.

γ) Η καταβολή του ποσού της εγγραφής καθώς και της συνδρομής του τρέχοντος έτους.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου εγκρίνει το αίτημα εγγραφής εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον ενδιαφερόμενο. Έχει επίσης τη δυνατότητα να απορρίψει το αίτημα εγγραφής με αιτιολογημένη απόφασή του σε περίπτωση που δεν διαπιστώνεται η έμπρακτη αποδοχή από τον υποψήφιο των καταστατικών σκοπών του Συνδέσμου, καθώς και η από μέρους του σχετική γνώση και ικανότητες.

Η προηγούμενη διαδικασία δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στον περιορισμό του αριθμού των μελών του Συνδέσμου, ούτε στην επιβολή διακρίσεων εις βάρος των υποψηφίων μελών. Αντίθετα επιδιώκει να εξασφαλίσει την πλήρη, ουσιαστική και προπάντων ασφαλή συμμετοχή σε όλους όσους ασχολούνται με τις ορειβατικές δραστηριότητες και τους καταστατικούς σκοπούς του συνδέσμου, δηλ. την ορειβασία, την αναρρίχηση και άλλα ορεινά αθλήματα. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πρόκειται για συχνά επικίνδυνα αθλήματα και προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση σε κίνδυνο της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των μελών του Συνδέσμου, λόγω της ομαδικής φύσης των αθλημάτων αυτών, επιβάλλεται η ενασχόληση με αυτά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και από σχετική εμπειρία και δράση.  

Δεν απαιτούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για τους διακεκριμένους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 3 του αθλητικού νόμου 2725/1999.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής, το Δ.Σ. υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό εγγραφής και συνδρομής. Για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εγγραφής ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος.

Τα μέλη πλην των ιδρυτικών αποκτούν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, όπως ορίζεται στον άνω αθλητικό νόμο.

 

Άρθρο 7

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (στη συνέχεια Γ.Σ.) με πρόταση του Δ.Σ. και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτής, πρόσωπα που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες για τους σκοπούς του Συνδέσμου, ή με οποιοδήποτε τρόπο προσέφεραν ή προσφέρουν έξοχες υπηρεσίες στο άθλημα της Ορειβασίας και στο Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

 

Άρθρο 8

Οι αθλητές είναι εφοδιασμένοι με ειδικό δελτίο αθλητού και συμμετέχουν στα αγωνίσματα της αναρρίχησης, της αθλητικής ορειβασίας και γενικότερα στα ορεινά αθλήματα και δεν έχουν δικαίωμα να είναι ταυτόχρονα μέλη του Συνδέσμου. Για την εγγραφή των αθλητών δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Οι αθλητές δικαιούνται να γίνουν μέλη μετά από ένα (1) έτος αφ’ ότου έπαυσαν να συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες με την υποβολή εις το Δ.Σ. σχετικής αίτησης για έγκριση.

Οι αθλητές ορειβασίας και αναρρίχησης δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη με την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους και με την υποβολή εις το Δ.Σ. σχετικής αιτήσεως προς έγκριση. Μετά την έγκριση αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.

Οι αθλητές του Συνδέσμου υπάγονται στις διατάξεις του Ν 2725/1999.

 

Άρθρο 9

Τα μέλη πλην των επίτιμων καταβάλλουν :

α) Δικαίωμα εγγραφής τους εφ’ άπαξ.

β) Ετήσια συνδρομή, το ποσό της οποίας ορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.. Οι στρατεύσιμοι απαλλάσσονται κατά το χρόνο της στρατεύσεώς τους από κάθε συνδρομή, διατηρούν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν.

Η Γ.Σ. δύναται να καθορίζει μικρότερο δικαίωμα εγγραφής και μειωμένη συνδρομή για σπουδαστές που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

 

Άρθρο 10

Τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητές του, να τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς, να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εφ όσον δικαιούνται και να ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 11

Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Σύνδεσμο με έγγραφη παραίτησή τους προς το Δ.Σ.

 

Άρθρο 12

Παύουν να είναι μέλη του Συνδέσμου:

α) Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή των δύο προηγουμένων ημερολογιακών ετών, ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του ταμειακώς ασυνεπούς μέλους και αφού περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες από την έγγραφη αυτή ειδοποίηση χωρίς να έχουν τακτοποιήσει την οφειλή τους.

Για μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίηση.

β) Όσοι υπόκεινται στα κωλύματα και τους περιορισμούς του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/1999.

γ) Όσοι διαγράφονται για παραβάσεις του Καταστατικού ή συμπεριφορά αντίθετη προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή γενικότερα υβριστική συμπεριφορά, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. επικυρωμένη από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία των δύο τριών  (2/3) αυτής, εφ’ όσον αυτή κοινοποιηθεί στο υπό διαγραφή μέλος ένα (1) μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση με συστημένη επί αποδείξει επιστολή.

δ)  Όσοι διαγράφονται για τους ίδιους με την περίπτωση (γ) λόγους κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 αυτής. Και στις δύο περιπτώσεις (γ) και (δ) το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να απολογηθεί εγγράφως ή προφορικώς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Όργανα Διοίκησης

 

Άρθρο 13

¨Όργανα του Συνδέσμου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου (Γ.Σ.)

β) Το εκλεγμένο από αυτή Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

γ) Η Εξελεγκτική επιτροπή.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Γενική Συνέλευση

 

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ενημερωμένα ταμειακώς μέλη του Συνδέσμου, δηλ. εκείνα που έχουν καταβάλει την συνδρομή τους του έτους για το οποίο συγκαλείται και εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους.

Η Γεν. Συνέλευση συγκαλείται τακτικά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου και έκτακτα όταν το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσουν εγγράφως, με αίτησή τους που θα ορίζει και τα θέματα της συνελεύσεως, τουλάχιστον το 1/5 των μελών που είναι ταμειακώς ενημερωμένα και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους. Η πρόσκληση για Γενική Συνέλευση γίνεται είτε με ατομικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη αλλά και με σχετικό δημοσίευμα σε μία τουλάχιστον εφημερίδα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την Συνέλευση. Σε όλες τις περιπτώσεις προσκλήσεων πρέπει να αναγράφεται η ημερήσια διάταξη των θεμάτων συζήτησης τις επερχόμενης Γ.Σ.. Τα θέματα συζήτησης αποφασίζονται 7 ημέρες πριν την πρόσκληση με απόφαση του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη της επερχόμενης Γ.Σ.,  θέμα που ζήτησαν εγγράφως τουλάχιστον 10 ταμειακώς ενημερωμένα μέλη του Συνδέσμου 5 τουλάχιστον ημέρες πριν τη σχετική συνεδρίαση.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης που διευθύνει τη συζήτηση και Γραμματέας που τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρίστανται τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς ενημερωμένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας  ή η Συνέλευση που άρχισε διακοπεί για έλλειψη απαρτίας, συνέρχεται και πάλι χωρίς νέα ειδοποίηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο, οπότε και θεωρείται έγκυρη με οποιοδήποτε αριθμό ταμειακώς ενημερωμένων μελών.

 

Άρθρο 15

Κατά την τακτική Γ.Σ. αναπτύσσονται τα πεπραγμένα του Δ.Σ., υποβάλλεται διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου διαχειριστικού έτους, ο οποίος και συνοδεύεται από την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του έτους κατά το οποίο γίνεται η Συνέλευση και ενεργούνται αρχαιρεσίες κάθε δύο (2) χρόνια. Αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου θα γίνει το πρώτο μήνα μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από το Πρωτοδικείο Πατρών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη που υπέβαλλαν υποψηφιότητα επτά (7) συμβούλους, οι οποίοι αποτελούν το Δ.Σ. του Συνδέσμου. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. δύναται να είναι μόνο όσοι συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συνδέσμου και δεν υπόκεινται στα κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999.

Την ψηφοφορία διεξάγει τριμελής εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη της Γ.Σ. με φανερή ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι σύμβουλοι περιλαμβάνονται σε κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά όλα τα ονόματα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα μέχρι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της εκλογής. Οι ψηφίζοντες μπορούν να τοποθετούν από έναν (1) μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης στο ψηφοδέλτιο, επιλέγοντας τους υποψηφίους που προτιμούν. Για την εκλογή του Δ.Σ. ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα.

Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα το πολύ σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη εκλογή του και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Ορειβασίας και Αναρρίχησης και δύο απλά μέλη. Στον Αντιπρόεδρο και στα δύο απλά μέλη κατανέμονται με απόφαση του Δ.Σ. οι εξής αρμοδιότητες: α) Δημόσιες Σχέσεις - β) Διαχείριση Υλικού - γ) Ορεινή Διάσωση - δ) Λοιπά ορεινά αθλήματα - ε) Θέματα περιβάλλοντος.

Είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της θητείας του η μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ., ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κένωσης θέσης του Δ.Σ., η αναπλήρωση γίνεται από τους επιλαχόντες υποψηφίους κατά τη σειρά που αναδείχθηκαν από τις αρχαιρεσίες. 

 

Άρθρο 17

Το Δ.Σ. ασχολείται με την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται την περιουσία του, προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

Για τις υπηρεσίες τους προς το Σύνδεσμο τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αντιμισθίας. Επιτρέπεται όμως η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, διαμονής και διατροφής για εκτός έδρας αποστολή τους.

Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση.

 

Άρθρο 18

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν είναι ανάγκη ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν από έλλειψη απαρτίας ματαιωθεί μία συνεδρίαση συγκαλείται νέα μέσα σε μία εβδομάδα.

Μέλη του Δ.Σ. που αδικαιολόγητα απουσιάζουν από τέσσερις (4) κατά σειρά συνεδριάσεις του, είναι δυνατόν, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., να θεωρηθούν ότι παραιτήθηκαν και ν΄ αντικατασταθούν, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, από τους κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες υποψηφίους.

 

Άρθρο 19

Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν χωρίς να έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου όλα τα μέλη του Συνδέσμου. Είναι στη δικαιοδοσία του Προέδρου να απομακρύνει όποιο μέλος παρακωλύει ή διαταράσσει με οποιοδήποτε τρόπο τη συνεδρίαση.

Στις συνεδριάσεις του, το Δ.Σ. μπορεί να προσκαλεί άτομα που με τις ειδικές γνώσεις τους μπορούν να βοηθήσουν το έργο του Συνδέσμου.

Τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να προτείνουν εγγράφως θέματα προς συζήτηση στο Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει τη υποχρέωση για την ενημέρωση των μελών να δημοσιοποιεί περιληπτικά τις αποφάσεις του.

 

Άρθρο 20

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά αυτών, τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, Διοικητική, Δικαστική ή άλλη και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Άρθρο 21

Ο Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία του Συνδέσμου, καλεί τα μέλη του Δ.Σ. για τις συνεδριάσεις, προσυπογράφει δε από κοινού με τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ., όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα. Σε περίπτωση φόρτου εργασίας το Δ.Σ. δύναται να ορίσει ειδικό γραμματέα ο οποίος θα βοηθά τον Γραμματέα. Ο ειδικός γραμματέας δύναται και να μην είναι μέλος του Δ.Σ., πρέπει όμως να είναι μέλος του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 22

Ο Ταμίας τηρεί τα από τον Νόμο προβλεπόμενα βιβλία, ενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και καταθέτει σε μία Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε ποσό το οποίο υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ. Το ποσόν αυτό είναι δυνατόν να μεταβάλλεται, ύστερα από απόφαση  του Δ.Σ. Από την Τράπεζα δύναται ο Ταμίας ν΄ αποσύρει τις καταθέσεις του Συνδέσμου συνολικώς ή μερικώς ύστερα από Γενική ή Ειδική απόφαση του Δ.Σ., με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Εάν ο Ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτόν τον ίδιον και με την προσωπική του ευθύνη.

 

Άρθρο 23

Ο Υπεύθυνος Ορειβασίας και Αναρρίχησης είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προγραμμάτων, ορειβατικών και αναρριχητικών εκδηλώσεων, σχολών, κατασκηνώσεων κ.τ.λ. Προτείνει στο Δ.Σ. τους υπεύθυνους  για τις παραπάνω εκδηλώσεις.

 

Άρθρο 24

Οι Υπεύθυνοι δύνανται να εισηγηθούν στο Δ.Σ. Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Συνδέσμου που θα τους υποστηρίξουν στο έργο τους.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να ζητούν και να ενημερώνονται για την αλληλογραφία.

 

Άρθρο 25

Το Δ.Σ. τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώου μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων, δ) Εσόδων - Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Άρθρο 26

Το Δ.Σ. δύναται να  καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς που καθορίζουν την λειτουργία του Συνδέσμου σε επιμέρους ζητήματα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Ελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 27

Κάθε δύο (2) έτη και μαζί με το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριμελής Ελεγκτική επιτροπή, από μέλη του Συνδέσμου, η οποία έχει αποστολή την υποβολή, σε κάθε τακτική Γ.Σ., έκθεσης για την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου και την διαχείριση του Δ.Σ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Ειδικές Ομάδες Μελών

 

Άρθρο 28

Ο Σύνδεσμος μπορεί να ιδρύει και να συντηρεί ειδικές ομάδες αποτελούμενες από μέλη του, με αντικείμενα συγκεκριμένες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

 

Άρθρο 29

Ο Σύνδεσμος μπορεί να αναγράφει στον προϋπολογισμό του ειδικά κονδύλια για την ενίσχυση των παραπάνω ομάδων.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Πόροι και Περιουσία

 

Άρθρο 30

Οι οικονομικοί Πόροι του Συνδέσμου είναι:

α) Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 9 και προερχόμενοι από συνδρομές μελών και δικαιώματα εγγραφής, καθώς επίσης και από προσφερόμενα από τα μέλη ποσά.

β) Πρόσοδοι από την περιουσία του Συνδέσμου.

γ) Έσοδα από πωλήσεις εκδόσεων του Συνδέσμου.

δ) Έσοδα από εορτές και εκδηλώσεις.

ε) Επιχορηγήσεις κρατικές, δημοτικές, Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

στ) Κληρονομιές, κληροδοσίες, και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίες γίνονται δεκτές πάντοτε όπως ορίζει ο Νόμος.

ζ) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς τον σύλλογο από μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, όπως ορίζει ο νόμος.

 

Άρθρο 31

Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιτρέπεται να διατεθεί για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό.

Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιτρέπεται να αποτελέσει αντικείμενο αναμίξεώς του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

 

Άρθρο 32

Δωρεές για σκοπούς αντίθετους προς τους σκοπούς του Συνδέσμου δε γίνονται αποδεκτές.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 33

Ο Σύνδεσμος μπορεί να γίνει μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) καθώς και οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδίας που σχετίζεται με τους σκοπούς του.

 

Άρθρο 34

Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού αποφασίζεται από την Γεν. Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του και απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/4 επί των παρόντων. Η διάλυση του Συνδέσμου αποφασίζεται από την Γεν. Συνέλευση στην οποία είναι υποχρεωτική η παρουσία των 3/4 τουλάχιστον των ταμειακώς ενημερωμένων μελών του και απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των παρόντων.

 

 

Άρθρο 35

                Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα, η οποία φέρει καλλιτεχνική παράσταση τριών κορφών βουνού, γύρω από την οποία αναγράφονται οι φράσεις: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ», «ΩΛΕΝΟΣ» και «ΠΑΤΡΑ 2002»

 

Άρθρο 36

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από την ισχύουσα Αστική Νομοθεσία, και από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

Άρθρο 37

Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 37 άρθρα, συζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους και για κάθε άρθρο του ξεχωριστά, και αφού εγκρίθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται από αυτούς προκειμένου να υποβληθεί για έγκριση όπως ορίζει ο νόμος.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer